برچسب: تراکت تبلیغات ورزشی

تراکت تبلیغاتی چیست؟

تراکت تبلیغاتی چیست؟ تراکت تبلیغاتی چیست؟ : تراکت تبلیغات امروزه بازاریابی خیابانی یک روش ترویج محصول یا خدمت، به شیوه ای نامتعارف در مکان های عمومی است که ، پس از طراحی تراکت تبلیغاتی انجام…