قیمت چاپ افست

نوع خدمات چاپقیمت به تومان مدت زمان تحویل
کارت ویزیت براق یک رو34000 7 روز کاری
کارت ویزیت مات یک رو34000 7 روز کاری
کارت ویزیت براق دو رو34000 7 روز کاری
کارت ویزیت مات دو رو34000 7 روز کاری
کارت ویزیت کتان امباس یکرو60000 7 روز کاری
کارت ویزیت کتان امباس دورو62000 7 روز کاری
کارت ویزیت نویووی یکرو32000 5 روز کاری
کارت ویزیت نویووی دورو44000 5 روز کاری
کارت ویزیت سوسماری یکرو 48000 7 روز کاری
کارت ویزیت سوسماری دورو56000 7 روز کاری
کارت ویزیت سلفون براق دورگرد 34000 7 روز کاری
سلفون مات دورگرد 34000 7 روز کاری
لیبل سلفون براق 51000 7 روز کاری
لیبل بدون روکش49000 7 روز کاری